Penerbitan

Kertas kerja persidangan yang terpilih akan diterbitkan dalam ICDETAH International Journal Of Social Sciences (I-IJSS) Volume 2.
Tarikh akhir penghantaran kertas kerja adalah sebelum 20 Februari 2017. Penghantaran kertas kerja boleh dibuat secara online.

Untuk sebarang pertanyaan mengenai penyerahan dan persidangan, sila hubungi kami di laman web www.icdetah.com.